Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Opzoekingen

Op zoek naar een voorouder of familielid die in het leger heeft gediend ?

Wij proberen te helpen.

Hierna vindt U links naar diverse archieven.

U beschikt het best over naam en geboorte datum en plaats, eventueel aangevuld met voornaam en eenheid.

Op zoek naar een Belgische gesneuvelde? Klik WDR

Op zoek naar een Commonwealth gesneuvelde? Klik CWGC

Zoek in de alfabetische lijsten van de gepubliceerde Vuurkruiser  (Guldenboek der vuurkruisers)

Officieren die vóór 1900 (en ongeveer vanaf 1785) zijn geboren, evenals die van de onderofficieren en soldaten die tussen 1845 en 1888 zijn geboren? Klik KLM

Op zoek naar een monument, begraafplaats? Deze databases staan ter uwer beschikking. 

U Vindt in de databanken niet wat U zoekt? Misschien kunnen wij u verder helpen, stuur een mailtje met uw vraag en alle gekende gegevens naar NSB.Brugge@gmail.com

Het kan immers zijn dat de gegevens in een ander archief binnen defensie worden bewaard. Toegang tot deze archieven of inzage in een dossier kan rechtstreeks via mail worden aangevraagd (dan moet u wel naar Evere om deze in te kijken) of u kan het ons vragen.

Zo zijn er 2 archieven

Archief van de dienst HRA/E/N

vragen over Stamdossiers Officier, niet-officieren geboren na 31 december 1888 en personen die actief waren in de gewapende weerstand tijdens de Tweede Wereldoorlog

Archief van de dienst ADIV-S-CA

de Persoonlijke Dossiers Officier over officieren geboren na 31 december 1899;

de steekkaarten over Belgische militairen die zijn krijgsgevangen genomen tijdens de Achttiendaagse Veldtocht;

de persoonlijke dossiers opgemaakt door de verbroederingen van het Geheim Leger (G.L.), de Belgische Nationale Beweging (B.N.B.) of het ‘L’Armée de la Libération’ (A.L.).

Hier kunt u ook de verslagen raadplegen over de eenheden van het Belgisch leger tijdens de Tweede Wereldoorlog

 

 
 

Op rust gestelde Marine Officieren

Vindt u hier (externe website)

De archieven, onze “papieren” geschiedenis

 
Ingrid SNOECK
 
 

Tijdens je volledige loopbaan als militair bij Defensie, verzamel je documenten in je persoonlijk dossier: brevetten, evaluatienota’s, resultaten van cursussen, bedankings- of felicitatiebrieven, … De administratieve steuneenheid van je eenheid (ASE) bewaart deze documenten. Je kan hen altijd vragen jouw persoonlijk dossier te raadplegen. In dit geval spreken we over de lokale archieven.

Je vertrekt bij Defensie of je gaat met pensioen, dan wordt je dossier centraal gearchiveerd.

 
 
het Notariaat
 

De dienst Notariaat van DG HR

Dossiers van militairen en burgers die Defensie verlaten, komen terecht op de dienst Notariaat van DG HR in Evere. Daar wordt jouw “papieren geschiedenis” verder bewaard voor het nageslacht. Zeven militairen zorgen er elke dag voor dat de inkomende dossiers correct en volgens de geldende voorschriften gearchiveerd worden. Deze dossiers moeten ook op de juiste plaats, in de juiste doos, in het juiste rek terechtkomen. Dit is onontbeerlijk om later hun spoor te kunnen terugvinden. Een groot deel van de tijd van het personeel van het Notariaat gaat immers naar het opzoeken van dossiers op vraag van oud-militairen, familieleden van oud-militairen of anderen die om een of andere reden op zoek zijn naar informatie. De betrokken dossiers kunnen op aanvraag ter plaatse geconsulteerd worden.

Naast de persoonlijke dossiers van militairen en burgers en de dossiers met statutaire maatregelen, vind je bij ons nog andere reeksen archieven. Het gaat onder andere om:

 
  • Dossiers van gewapende weerstanders
  • Dossiers van dienstplichtigen Klas 1946-1960
  • Dossiers van militairen die gediend hebben in een van de twee Wereldoorlogen of in Korea
  • Dossier over de Militaire Technische Samenwerking in Congo/Zaïre, Rwanda en Burundi
 
 
 
 
niet alleen bij DG HR
 

Archieven vind je niet alleen bij DG HR

Niet alleen de persoonlijke dossiers worden met zorg bijgehouden. De Kanselarij, een dienst van DG Jur, beheert en bewaart voornamelijk koninklijke en ministeriële besluiten. Dit zijn de documenten die onder andere de benoemingen en aanstellingen van het burger – en militair personeel van Defensie bevatten. Daarnaast zijn er ook de administratieve documenten van de eenheden zoals bijvoorbeeld de verslagen eenheidscommandant (VEC) evenals documenten van DG MR zoals aankoopcontracten en van DG BudFin (uitgaven, bankuittreksels, enz). ACOS IS beheert de geclassificeerde archieven, documenten bestempeld als vertrouwelijk, geheim of zeer geheim. Zij archiveren ook de jaarverslagen van de eenheden. DG H&WB houdt de medische dossiers bij in Neder-over-Heembeek, DG StratCom stockeert in Peutie de audiovisuele producties (geluids- en video-opnamen, krantenartikels, persmededelingen) en de Koninklijke Militaire School (KMS) bewaart alle academische documenten.

 
 
 
 
Kilometers papier
 

Als het over archieven gaat, wordt de hoeveelheid uitgedrukt in meters en zelfs in kilometers! Ondanks de digitalisering is er in de eenheden een jaarlijkse “productie” van 100m archief. Evere en Zutendaal hebben elk meer dan 10 km archieven. De medische archieven zijn goed voor zo’n 5 km. Naast het aspect volume verdienen ook de bewaaromstandigheden de nodige aandacht. Papier en inkt vergaan snel als je ze niet in de gewenste omgeving bewaart: vochtvrij, geen daglicht, stofvrij, constante temperatuur, enz. Dit vraagt dus ook een niet te onderschatten investering en onderhoud.

De bewaarperiode van archieven wordt vastgelegd in functie van het soort document. Het kan gaan van 5 jaar tot 50 jaar. Sommige documenten bewaren we zelfs “eeuwig”. De Algemene Rijksarchivaris is verantwoordelijk voor het archiveringsbeleid voor het hele land en bepaalt welke documenten hoelang bijgehouden worden. Let wel, niet alles wordt bewaard. Sommige documenten kunnen onmiddellijk vernietigd worden. Het is aangewezen om dat zo snel mogelijk te doen om zo het aantal kilometers archieven enigszins te beperken.

 
 
 
 

Wat brengt de toekomst?

Defensie kampt met plaatsgebrek. Door geplande infrastructuurwerken in het kwartier Koningin Elisabeth zal het gebouw met de archieven op termijn verdwijnen. Daarom wordt uitgekeken naar nieuwe mogelijkheden om alles te stockeren, te verplaatsen, … Het Rijksarchief is bereid een aantal archieven over te nemen. De technische evolutie van de laatste jaren met een digitalisering van de meeste documenten, kan een positieve impact hebben op de te bewaren volumes. Een DVD kan honderden documenten bevatten en neemt nauwelijks plaats in. Daarom is er een evolutie naar het systematisch inscannen van oudere documenten. Geen eenvoudige klus. De soms erg oude papieren documenten moeten met de nodige voorzichtigheid behandeld en eventueel teruggeplaatst worden. Het volledige proces neemt heel wat tijd in beslag. Plannen om het bewaren en eventueel digitaliseren van een groot deel van onze bestaande en toekomstige archieven uit te besteden, krijgen daarom steeds meer vorm.

Onze archieven bevatten een schat aan informatie voor latere generaties en verdienen het dus om met zorg bewaard te worden. Ook jouw passage is grondig gedocumenteerd en zal nog lange tijd zijn sporen nalaten in ons archief. Willen je kleinkinderen of achterkleinkinderen ooit werk maken van je biografie, dan weten ze waar naartoe!